Р Е Ш Е Н И Е №48 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№48
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Изменение на Решение №48/27.02.2020 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като следва да се промени предназначението на отдадените под наем части от общинския имот във връзка с извършения ремонт и смяна на предназначение, разрешени по съответния ред.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Изменя Решение №48/27.02.2020 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет Пазарджик като в т. І, т. 2 текста „част от първия етаж на сградата /кухня, столова, складове и тоалетна/” да се чете: „помещения за винарска изба”, а предназначението от „за производство и търговия” става „за производство, складиране, съхранение и търговия на вино”.
2. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да сключи Анекс към Договор за наем № 260/27.04.2020 г., в който да бъдат отразени промените в отдадените под наем части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І-административна сграда в кв. 37 по плана на с. Црънча, община Пазарджик, както и промените в наименованието и седалището на наемателя.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

26

2

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:37:59