Р Е Ш Е Н И Е №46 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№46
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти с идентификатори 65468.119.3, 65468.119.4, 65468.119.6, 65468.121.9 и 65468.121.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Има утвърден с решение № 74/28.04.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик ПУП – Парцеларен план за трасе на електропроводно отклонение 20 кV от възлова станция към фотоволтаични системи. Посоченото дружество е с предмет на дейност: управление и експлоатация на технологични и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни източници – слънчеви, вятърни и др. електроцентрали и ще експлоатира енергийния обект, и съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката в тези случаи възмездното право на строеж върху земята се учредява по реда на ЗОС без търг или конкурс.
Пред вид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 56 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

Р Е Ш И:

1. Учредява безсрочно възмездно право на строеж на “РИАЛ СТЕЙТС” ЕООД за изграждане на 5 броя стълбове по утвърден с решение № 74/28.04.2011 г. на Общински съвет – Пазарджик ПУП – Парцеларен план за трасе на електропроводно отклонение 20 кV от възлова станция към фотоволтаични системи върху следните недвижими имоти:
поземлен имот с идентификатор 65468.119.3 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 100 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за съоръжение на електропровод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119003, съседи: 65468.119.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5907/25.01.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 426 на 28.01.2021 г., том 2, Акт № 30 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност, определена от оценител на имоти - 135 лева;
поземлен имот с идентификатор 65468.119.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 100 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за съоръжение на електропровод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119004, съседи: 65468.119.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5908/25.01.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 428 на 28.01.2021 г., том 2, Акт № 32 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност, определена от оценител на имоти - 135 лева;
поземлен имот с идентификатор 65468.119.6 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, девет, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ПАЛЕШНИКОВА КОРИЯ, с площ 100 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за съоръжение на електропровод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 119006, съседи: 65468.119.5, актуван с акт за частна общинска собственост № 5909/25.01.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 430 на 28.01.2021 г., том 2, Акт № 34 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджи, на стойност, определена от оценител на имоти - 135 лева;
поземлен имот с идентификатор 65468.121.9 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ГРАДИНАТА, с площ 100 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за съоръжение на електропровод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 121009, съседи: 65468.121.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5910/25.01.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 432 на 28.01.2021 г., том 2, Акт № 36 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност, определена от оценител на имоти - 135 лева;
поземлен имот с идентификатор 65468.121.10 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, две, едно, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, местност ГРАДИНАТА, с площ 100 кв.м., трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за съоръжение на електропровод, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 121010, съседи: 65468.121.11, актуван с акт за частна общинска собственост № 5911/25.01.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 433 на 28.01.2021 г., том 2, Акт № 37 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност, определена от оценител на имоти - 135 лева.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по учредяване правото на строеж.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:33:45