Р Е Ш Е Н И Е №45 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№45
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.
Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.864.1.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, шест, четири, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.502.864.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.864, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 77,43 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и три квадратни сантиметра) и прилежащи части: мазе № 13 с площ 3,85 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра) и 5,7061% (8,97 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1795/11.11.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 6193 на 16.11.2009 г., том XXIII, № 29 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 16 908,36 лева (шестнадесет хиляди деветстотин и осем лева и тридесет и шест стотинки) на наемателя Фиданка Амзова по повод заявление вх. № 44-238/20.01.2021 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1367.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, седем, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 55155.502.1367.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1367, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 10 с площ 3,21 кв.м. (три квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра) и 1,430% (4,76 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1397/29.05.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2682 на 03.06.2009 г., том IX, № 168 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 303,64 лева (осем хиляди триста и три лева и шестдесет и четири стотинки) на наемателя Иван Кирилов по повод заявление вх. №44-250/20.01.2021 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1349.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, четири, девет, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.01.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска”, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1349.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1349, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 65,07 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе № 6 с площ 3,87 кв.м. (три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра) и 2,257% (6,94 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5914/09.02.2021 г., на стойност 13 338,48 лева (тринадесет хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) на наемателя Недялка Стоилова по повод заявление вх. №44-149/14.01.2021 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

25

2

1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:30:06