Р Е Ш Е Н И Е №44 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№44
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Величково и с. Мирянци, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, в с. Величково и с. Мирянци, общ. Пазарджик, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 10505.502.666 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 611 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 7, парцел XIV, съседи: 10505.502.442, 10505.502.443, 10505.502.696, 10505.502.811, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5901/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 4 888 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 532,40 лева).
2. Поземлен имот с идентификатор 10505.502.696 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, девет, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 7, парцел XI, съседи: 10505.502.443, 10505.502.815, 10505.502.811, 10505.502.666, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5900/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 4 536 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 422,00 лева).
3. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.316 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Шестнадесета», с площ 865 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел IV, съседи: 48444.501.315, 48444.501.322, 48444.501.323, 48444.501.317, 48444.501.253, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5883/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 8 650 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 986,70 лева).
4. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.317 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, с площ 916 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел V, съседи: 48444.501.316, 48444.501.323, 48444.501.285, 48444.501.253, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5885/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 9 160 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 103,90 лева).
5. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.321 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Седемнадесета», с площ 988 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел IX, съседи: 48444.501.319, 48444.501.320, 48444.501.254, 48444.501.322, 48444.501.315, 48444.501.314, 48444.501.318, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5882/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 9 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 269,20 лева).
6. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.323 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, п.к. 4443, ул. «Първа», с площ 1017 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел VI, съседи: 48444.501.322, 48444.501.324, 48444.501.285, 48444.501.317, 48444.501.316, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5886/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 10 170 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 550,60 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 48444.501.324 (четири, осем, четири, четири, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-278/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мирянци, с площ 871 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 2, парцел VII, съседи: 48444.501.322, 48444.501.254, 48444.501.285, 48444.501.323, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5884/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 8 710 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 000,50 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

27

2

1


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:26:56