Р Е Ш Е Н И Е №40 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№40
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Трасето започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 00571.1.12 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, пресича ПИ с идентификатор 00571.1.11 – НТП за местен път, навлиза в ПИ с идентификатор 00571.2.1 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, насочва се на северозапад, като пресича землищната граница на с. Сбор и с. Априлци, навлиза и се установява в 65468.115.6 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/. След около 388 м трасето пресича ПИ с идентификатор 65468.115.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, навлиза в ПИ с идентификатор 65468.115.1 – за електроенергийното производство /собственост на възложителя/ до достигането на подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:09:26