Р Е Ш Е Н И Е №39 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№39
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – Юг.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 2х36kV за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – Юг.
Трасето започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.112.16 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/, насочва се на изток, като пресича ПИ с идентификатор 65468.115.13 – НТП за местен път, навлиза в ПИ с идентификатор 65468.115.6 – НТП за електроенергийното производство /собственост на възложителя/ и се насочва на север. След около 200 м трасето пресича ПИ с идентификатор 65468.115.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, след което чупи на изток до достигането на подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:07:32