Р Е Ш Е Н И Е №35 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№35
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: ПУП-изменение на ПР за УПИ I-30 и УПИ XVII-30 /поземлен имот с идентификатор 66559.501.30 по КККР/ в кв.13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на село Синитово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за УПИ I-30 и УПИ XVII-30 /поземлен имот с идентификатор 66559.501.30 по КККР/ в кв. 13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на село Синитово.


2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ I-30 и УПИ XVII-30 /поземлен имот с идентификатор 66559.501.30 по КККР/ в кв. 13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на село Синитово.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:57:42