Р Е Ш Е Н И Е №33 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№33
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 15028.28.1, местност Пенева нива по КККР на земеделската територия на село Главиница.

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПР и ПЗ ще послужи за провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ относно идентификатор с идентификатор 15028.28.1, местност Пенева нива по КККР на земеделската територия на село Главиница. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с идентификатор 15028.28.1, местност Пенева нива по КККР на земеделската територия на село Главиница, за обособяването на два УПИ VII-1 и VIII-1 в кв. 89, по плана на село Главиница с цел включването му в границите на населеното място при условията на чл. 38 от ППЗОЗЗ. С плана за застрояване да се предвиди свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
3. Дава съгласие в обхвата на горепосочения план да се включи и част от имот с идентификатор 15028.27.211(селскостопански, ведомствен, горски път, общинска собственост), която да стане част регулацията като улица с о.т. 20-20а за обслужване на УПИ VIII-1.
4. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:51:48