Р Е Ш Е Н И Е №28 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№28
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.1.57 в местност Чорбови градини по кадастралната карта на с. Црънча, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.1.57 в местност Чорбови градини по кадастралната карта на с. Црънча, община Пазарджик.
2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.1.57 в местност Чорбови градини по кадастралната карта на с. Црънча, община Пазарджик, като с ПР за имота се отрежда УПИ І-57, жилищно строителство, с площ от 1000 кв.м.
С плана за застрояване се предвижда свободностоящо застрояване при показатели за устройствена зона „Жм” – Пл. застр. = 60%, Пл. озел. = 40% и Кинт. = 1.2.
Транспортното обслужване на имота е по улица в регулация и по местен път на община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:25:15