Р Е Ш Е Н И Е №26 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№26
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Одобряване на проекти за изменение на действащ Общ устройствен план на град Пазарджик, одобрен с Решение №150/26.07.2006 г. на Общински съвет – Пазарджик, в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и Изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №150/26.07.2006 г. на Общински съвет – Пазарджик, в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371, с който се променят границите на устройствени зони „Жк“ (Жилищна с комплексно застрояване), „Жм“ и „Жс“ и се въвежда нова зона „Ц2“ (смесена централна зона).
2. Одобрява проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371, по плана на гр. Пазарджик, с който УПИ ХХ-647 и УПИ ХIХ-648, в кв. 1364, се обединяват в един нов УПИ ХIХ-647,648, като предвиденото за имотите сключено застрояване се запазва, конкретизирано в РУП с необходимите силуети, с височина до 15,00 метра, при показатели за Смесена централна устройствена зона (Ц2), Плътност 80%, Кинт – 3,0, Оз. пл. 20%, променят се границите на зони „Жк“, „Жм“ и „Жс“ и се въвежда се нова зона „Ц2“, в съответствие с изменението на ОУП, съгласно означенията на проекта.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

 

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 13:19:40