Р Е Ш Е Н И Е №25 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№25
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Одобряване на проекти за изменение на действащ Общ устройствен план на град Пазарджик, одобрен с Решение №150/26.07.2006 г. на Общински съвет – Пазарджик, в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №150/26.07.2006 г. на Общински съвет – Пазарджик, в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д, с който се променят границите на устройствена зона „Жс“, въвежда се нова зона Ц2 (смесена централна зона) и се актуализират и променят зони „Жк“ (Жилищна с комплексно застрояване) и „Оо“ (Обществено обслужване).

2. Одобрява проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д, по плана на гр. Пазарджик, с който УПИ VI-1266 и УПИ VII-1267 в кв. 414 се обединяват в един нов УПИ VI-1266, 1267, жилищно строителство, разделя се предвиденото в действащия план сключено застрояване и се ситуира ново свободно стоящо застрояване, с височина до 15,00 м, при показатели за Смесена централна устройствена зона (Ц2), Плътност 80%, Кинт – 3,0, Оз. пл. 20%, променят се границите на зона „Жс“, въвежда се нова зона „Ц2“ и се актуализират и променят зони „Жк“ и „Оо“, в съответствие с изменението на ОУП, съгласно означенията на проекта.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:13:45