Р Е Ш Е Н И Е №24 от 25 февруари 2021 година


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№24
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги и определяне на неговия състав.

След като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов и в изпълнение на делегацията на чл. 27, ал. 1 и 3 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет счита, че е необходимо да бъде създаден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Пазарджик.
В Съвета за социалните услуги следва да се включат представителите на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Социално подпомагане”; доставчици на социални услуги на територията на общината и областта; юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и лица, ползващи социални услуги на територията на община Пазарджик, посочени поименно в писма с вх. №№ 30-00-633/14.07.2020 г., 41-00-24_002/29.07.2020 г., 41-00-24_003/31.07.2020 г., 20-00-216/30.07.2020 г., 41-00-24/25.11.2020 г., 604/07.12.2020 г.
Поради изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет

Р Е Ш И:

Създава СЪВЕТ по въпросите на социалните услуги и определя неговия състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрия Церова – Директор на Дирекция „Социални дейности” в Община Пазарджик;

ЧЛЕНОВЕ:
1. Надежда Величкова – главен социален работник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги”, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик;
2. Юлия Николова – главен социален работник отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” - Пазарджик;
3. Златка Грудева – Директор на ЦСРИ, председател на Управителния съвет на Сдружение „Егида”;
4. Иванка Кузева – Управител на Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция, СД „Партньори-ДИТ”;
5. Ива Гигова – ст. експерт „Приобщаващо образование”, Регионално управление на образованието - Пазарджик;
6. Елвира Божилова – инспектор в „Детска педагогическа стая”, РУ на МВР Пазарджик;
7. Ирина Атанасова – началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, Регионална здравна инспекция – Пазарджик;
8. Мария Чергарова – Управител на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания, гр. Пазарджик, „Сдружение за онкоболни и приятели”, гр. Пазарджик;
9. Стефка Кадийска – социален работник в ДСХ Пазарджик;
10. Надежда Близнакова - социален работник в ДСХ Пазарджик.

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 13:06:14