Р Е Ш Е Н И Е №23 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№23
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа”, считано от 01.03.2021 г., като делегирана от държавата дейност по реда на Закона за социалните услуги.

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и предвид получено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик, съгласно Заповед №РД01-0113 от 08.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”, счита, че е необходимо да бъде разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик, за която са предвидени 84 асистента да обслужват 251 потребители през 2021 г.
При изпълнението на „Асистентската подкрепа” през 2021 г. следва да се спазва определената финансова субсидия за съответния вид социална услуга – делегирана от държавата дейност, съгл. чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Дейността по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 8, стая 807 от екип от 4 служители на длъжност „главен специалист”.
Целевата група, която обхваща „Асистентската подкрепа”, са лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност за самообслужване, без определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; също и деца с трайни увреждания, както и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 1 от ППЗСУ, във връзка с чл. 53 и чл. 25, ал.2 от ЗСУ, и Заповед № РД01-0113/08.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие, считано от 01.03.2021 г. да бъде разкрита специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа” като държавно делегирана дейност, съгласно чл. 53 от Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД01- 0113/08.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
2. При изпълнението на „Асистентската подкрепа” през 2021 г. следва да се спазва определената финансова субсидия за съответния вид социална услуга – делегирана от държавата дейност, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. с разчет, определен за един субсидиран потребител, в размер на 3985 лв.
3. Натуралният показател се определя съгласно Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални стойностни показатели за 2021 г., както следва: 251 потребители, които ще бъдат обслужвани от 84 социални асистенти; екипът, които ще извършва дейността по предоставяне на социалната услуга ще се състои от 4 служители на длъжност„главен специалист”.
4. Дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да възложи администрирането на социалната услуга „Асистентска подкрепа” на Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 8, стая 807.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 13:01:05