Р Е Ш Е Н И Е №22 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№22
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи за 2021 година.
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и 2 от ЗОС, чл. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Променя разпределението на общинския жилищен фонд по видове и брой общински жилища за 2021 г., както следва:

1. Един брой жилище да се прехвърли от фонд „Резервен”, към фонд жилища „Под наем” а именно:
ул. „Никола Фурнаджиев” № 7, вх. А, ап. 14, ет. 5.
2. Един брой жилище да се прехвърли от фонд жилища „Под наем” към жилищен фонд „Резервен“, а именно:
ул. „Бузлуджа” № 33, ап. 2, ет.1.

ІІ. Определя общинския жилищен фонд за 2021 г., както следва:

1. Общ брой на общинските жилища – 497 бр., описани подробно в Приложение №2, като от тях:
1.1. Брой на общинските апартаменти – 465 бр., като от тях по фондове:
1.2. В жилищен фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 275 бр.
1.3. В жилищен фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 159 бр.
1.4. В жилищен фонд „Ведомствени” – 7 бр.
1.5. В жилищен фонд „Резервни” – 22 бр.
1.6. „Наблюдавано жилище” – 2 бр.
1.7. Брой на общинските къщи – 32 бр.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

28

0

3


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>>

ПРИЛОЖЕНИЯ (rar)
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
Протокол от заседанието >>>>>

четвъртък 04 март 2021 - 12:48:42