Р Е Ш Е Н И Е №21 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№21
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, актуван с Акт за публична общинска собственост № 826/01.09.2017 г. и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 1191/29.11.2018 г. с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, намира същото за законосъобразно и мотивирано. С отдаването под наем на имота, публична общинска собственост, ще се осигури полагането на дължимите грижи и ползването му по предназначение, което би задоволило потребностите на гражданите на общината, както и ще се осигури бюджетът в приходната му част.

Ето защо, Общинският съвет – Пазарджик на основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2 и чл. 81 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 109.00 кв. м. Сградата попада в УПИ XII-1132, Детски ясли, кв. 295, при граници на имота: север-двор, изток-двор, юг-двор и запад-двуетажна сграда. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 826/01.09.2017 г. вписан в дв. вх. рег. № 8197/11.09.2017 г. акт № 94, том 27, и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 1191/29.11.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 10299/03.12.2018 г., том 35, № 90 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а, с предназначение: друг вид обществена сграда, за срок от 3 (три) години, с начална месечна наемна цена 109.00 (сто и девет) лева без ДДС.

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Конкурсът да се проведе при приоритетните условия за избор на наемател, предвидени в конкурсните условия.
ІV. Комисията класира на първо място участника, който е събрал най-много точки по критериите, предвидени в конкурсните условия.
V. До участие в конкурса се допускат фондации и сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и БМ СПЖФНСИ.
VІ. За спечелил конкурса се обявява този участник, който е получил най-много точки. При равен брой точки на първо място се класира този участник, който е предложил най-висок месечен наем. Ако има двама или повече участници, които са посочили еднакъв най-висок месечен наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на публичен търг с явно наддаване, като наддаването започва от предложения от тях месечен наем с наддавателна стъпка, която не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от него.
VІІ. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.
VІІІ. Оглед на имота, предмет на конкурса, може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, в интернет страницата на общината или разгласена по друг подходящ начин, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в деловодството на БМ СПЖФНСИ при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.
ІX. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „България” № 2 до 17.00 часа на последния работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Стойността на същата е в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
Х. Крайният срок за приемане на предложенията на участниците е 17.00 ч. на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.
ХІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена без ДДС до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса по IBAN сметка BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF.
ХІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по провеждането на конкурса и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

Изтегли оригинала >>>>>
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
Протокол от заседанието >>>>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 12:40:36