Р Е Ш Е Н И Е №19 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№19
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на община Пазарджик в съответствие със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене и развлечения без доставка или вземане на храна за дома и офиса, за периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително, се освобождават от заплащане на дължимите наеми и такси.
2. Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене и развлечения с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и тези на терени за паркинги, за периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. включително, заплащат 50% от дължимите наеми и такси.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

  

Изтегли оригинала >>>>>

Протокол от заседанието >>>>>


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 12:27:52