Р Е Ш Е Н И Е №139

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

от 30 юли 2020 година, взето с Протокол №10

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2020 година.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на  г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2020 г., съгласно Приложения № 1,2 и 3.
  2. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2020 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

27

3

0

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Докладна записка

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 06 август 2020 - 10:36:38