Р Е Ш Е Н И Е №21 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша за 2023 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индиви

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

21

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за паша за 2023 година и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища  по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.

Общински съвет Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, споделяйки изложените основания на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването  на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема годишен план за паша за 2023 година и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
  2. Определя размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и индивидуално ползване за 2023 година, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3.
  3. Определя годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:

- ІІІ и ІV категория  – в размер на 5.00 /пет/ лв.;

- V и по-високи  категории  – в размер на 3.00 /три/ лв.

Съгласно изискванията на чл. 37и, ал 1 от ЗСПЗ, цената е определена по пазарен механизъм от оценител регистриран в камерата на независимите оценители в България.

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасище, за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:43:37