П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 26 януари 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 26 януари 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев,.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.

Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници: Ренета Камберова, Александър Иванов, Иван Йорданов, Александър Шопов, Евтим Янев, Руди Синапов, Илия Джамбазов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Процедура по допълнително внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно 1 брой недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика” в Община Пазарджик, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

4. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

5. Изменение на Решение №199/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината
9. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик, с електроразпределителната мрежа.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

10. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.600.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

11. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

13. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.507.298, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов”, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница и Паталеница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Отмяна на Решение №272/24.11.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Даване съгласие за изменение на КККР на с. Алеко Константиново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
19. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.501.1591 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Приемане на годишен план за паша за 2023 год. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2022 г.

23. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г.

24. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2022 г.

25. Питания.

По първа точка: Процедура по допълнително внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно 1 брой недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №1/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №2/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика” в Община Пазарджик, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №3/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №4/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Изменение на Решение №199/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №5/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №6/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори  65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №7/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

 

По осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №8/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик, с електроразпределителната мрежа, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №9/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.600.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №10/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №11/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №12/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.507.298, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов”, чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №13/ се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница и Паталеница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №14/ се прие с 27 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Тодор Тодоров. Пояснение направи г-н Румен Кожухаров.

Решението по петнадесета точка /Решение №15/ се прие с 25 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Отмяна на Решение №272/24.11.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №16/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка:  Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.

Решението по седемнадесета точка /Решение №17/ се прие с 26 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка:  Даване съгласие за изменение на КККР на с. Алеко Константиново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №18/ се прие с 25 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка:  Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.501.1591 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №19/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка:  Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №20/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка:  Приемане на годишен план за паша за 2023 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери  по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Инж. Иванова съобщи за допусната техническа грешка в т. 2 от проекта за решение – вместо 2022 г., да се напише 2023 г. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №21/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Двадесет и втора, двадесет и трета и двадесет и четвърта точки бяха за сведение.

По двадесет и пета точка питания нямаше.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа /doc

четвъртък 02 февруари 2023 - 13:46:07