Р Е Ш Е Н И Е №18 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, като поземлен имот с идентификатор 00254.45.67 по КККР на с. Алеко Константиново

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

18

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, като поземлен имот с идентификатор 00254.45.67 по КККР на с. Алеко Константиново, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 00254.45.750 и 00254.45.751, и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 00254.45.751 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Промяната на начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 00254.45.751 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на други поземлени имоти от местността.   Поради това Общинският съвет –  Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

                                         

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, като поземлен имот с идентификатор 00254.45.67 по КККР на с. Алеко Константиново, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, да се раздели на два проектни имота с идентификатори 00254.45.750 и 00254.45.751.

 

  1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 00254.45.751 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

 

  1. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

 

  1. 4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящето решение.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

25

4

1

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:34:03