Р Е Ш Е Н И Е №16 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение № 272/24.11.2022 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

16

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение № 272/24.11.2022 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно, поради което Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 34/12.01.2022 г. на Кмета на Общината на основание чл. 99, т. 2 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Отменя изцяло Решение № 272/24.11.2022 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик, с което е дал съгласие за промяна на начина на трайно ползване на 55 броя подробно описани във взетото решение поземлени имоти, общинска собственост, от начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:25:48