Р Е Ш Е Н И Е №14 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница и с. Паталеница, община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

14

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Братаница и с. Паталеница, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Алеко Константиново, с. Братаница и с. Паталеница, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.812 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Трета, с площ 563 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: XI, съседи: 00254.501.811, 00254.501.809, 00254.501.808, 00254.501.814, 00254.501.813, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6396/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 6 756 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 782,80 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.834 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, ул. Ропотамо, с площ 581 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 56, парцел: VII, съседи: 00254.501.576, 00254.501.911, 00254.501.833, 00254.501.835, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6395/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 6 972 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 610,70 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2413 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, с площ 413 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: 00254.501.810, 00254.501.811, номер по предходен план: квартал: 54, парцел: IX-общ., съседи: 00254.501.2414, 00254.501.906, 00254.501.809, 00254.501.811, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.2413.1: застроена площ 54 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6397/08.12.2022 г., с начална тръжна цена 4 956 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 484,70 лева).      
  4. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.262 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, две, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Братаница, ул. 33-та №7, с площ 499 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 70, парцел: IV, съседи: 06149.502.785, 06149.502.261, 06149.502.254, 06149.502.253, 06149.502.252, 06149.502.263, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.262.1: застроена площ 56 кв.м, брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6370/18.11.2022 г., с начална тръжна цена 5 988 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 793,80 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 55556.501.131 (пет, пет, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-204/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.04.2022 г., адрес на поземления имот: с. Паталеница, с площ 23393 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за образование, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 13А, парцел I-училище, съседи: 55556.205.32, 55556.21.1, 55556.21.2, 55556.21.5, 55556.21.74, 55556.21.81, 55556.501.1513, 55556.501.1510, 55556.61.8, 55556.61.12, 55556.61.11, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6400/22.12.2022 г., с начална тръжна цена 350 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 105 116,40 лева).

    

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

27

6

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 15:18:19