Р Е Ш Е Н И Е №9 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 55155.11.3, в местност Панагюрско шосе по КККР

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

9

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 55155.11.3, в местност Панагюрско шосе по КККР землище Пазарджик, с електроразпределителната мрежа.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3, в местност Панагюрско шосе  по КККР землище Пазарджик, с електроразпределителната мрежа.

Трасето на електропровода се предвижда да започне от границата на ПИ 55155.11.3, тръгвайки на югозапад, като след около 1 м чупи на югоизток, разполага се в ПИ 55155.11.31 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/, вървейки успоредно на североизточната му граница и след около 40 м чупи на североизток до достигане на електромерно табло, монтирано пред ПИ 55155.11.59.

  Дължината на проектното трасе е около 42 м. Засегната площ от около 81 кв.м, попадаща изцяло в имот, общинска публична собственост, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:55:59