Р Е Ш Е Н И Е №8 от 26 януари 2023 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по К

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

8

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по КККР на землище с. Мокрище, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по КККР на землище с. Мокрище, общ. Пазарджик.

Трасето на захранващия електропровод се предвижда да започне от края на трасе на електропровод, определено с решение VI от 07.04.2022 г., взето с Протокол № 2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, след което трасето продължава в посока запад в обхвата на ПИ 55155.27.119, част от републикански път I-8 /София-Пазарджик-Пловдив/, след това чупи на юг, пресичаайки ПИ 55155.27.118 /НТП – местен път/ и землищната граница със с. Мокрище, като общата му дължина в този участък е 1 416 м. От там електропроводът продължава на запад в обхвата на ПИ 48876.20.40 /републикански път  I-8/, след това навлиза в ПИ 48876.79.16 /републикански път  I-8/, като в определени участъци със сервитута навлиза в ПИ 48876.23.49 /НТП –Пасище/. След около 1750 м проектният електропровод чупи на юг и достига до ПИ 48876.79.21, който ще бъде захранен.

  Дължината на електропровода е около 3 167 м, от които 1 416 м извън регулацията в землището на  гр. Пазарджик, а 1 751 м в землището на с. Мокрище. Засегната площ от около 6 334 кв.м, общинска публична и държавна собственост, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба №16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:49:51