Р Е Ш Е Н И Е №1 ОТНОСНО: Процедура по допълнително внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 1 брой недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик с оглед последващото му ап

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

1

от 26 януари 2023 година, взето с Протокол №1

 

ОТНОСНО: Процедура по допълнително внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 1 брой недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик с оглед последващото му апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността и на този недвижим имот.

                  

Мотиви: За да може новоучреденото дружество „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД с едноличен собственик Община Пазарджик да реализира дейността си и да изгради и експлоатира фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от ВЕИ са необходими недвижими имоти, в които да бъде разположен. Предложението е за извършване на процедура по допълнителен апорт в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, на още един недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик, с оглед  допълнително увеличаване размера на първоначално внесения капитал в дружеството със стойността на имотите, чрез внасяне на непарична вноска по реда на чл. 72 и следв. от ТЗ. За целта следва да се подаде искане от Кмета на Община Пазарджик или упълномощен от него адвокат до Търговския регистър за да бъде включен и описаният недвижим имот, който да бъде оценен заедно с останалите 4 имота, с цел да се установи тяхната стойност, с която ще се увеличи капитала на дружеството.

Предвижданията са, чрез изградените ФЕЦ да бъдат задоволявани преимуществено нуждите от електроенергия на Община Пазарджик и собствените й обекти – детски градини, училища, спортни зали, улично осветление, административни обекти, кметства и т.н., а свободните количества електроенергия да се реализират на пазара на електроенергия.

Инвестиционният замисъл съответства на обществения интерес и е в полза за местната общност.

         Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 113 и чл. 147 от Търговския закон и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Кмета на Община Пазарджик да подаде допълнително искане за включване в искането за оценка с цел последващото му апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на следния недвижим имот:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.09.2022 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Заводска», с площ на поземления имот 7220 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 55155.508.460, номер по предходен план: 7494, при съседи на поземления имот: 55155.508.459, 55155.508.762, 55155.508.458.

Акт за частна общинска собственост № 6330/09.08.2022 г., вписан в СВ при ПРС под Акт № 141, том 23, вх. рег. № 6752/10.08.2022 г., дв. вх. № 6724.

Упълномощава Кмета на Общината да представлява Общината пред органите на Търговския регистър, както и с право да преупълномощава адвокат за извършване на съответните правни действия.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 февруари 2023 - 14:11:32