Проект на дневен ред за извънредна сесия на 30.12.2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 30 декември 2022 г. (петък) от 11.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.
Докладва г-жа Малина Консулова-Златева – общински съветник

2. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2022 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

3. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик по Договор за БФП BG05SFPR003-1.001-0046-C02, с наименование на Бюджетната линия „Топъл обяд”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинската служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 23 декември 2022 - 17:55:00