ПРОТОКОЛ №11 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 септември 2022 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  №11

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 септември 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Съобщено беше за три предложения за извънредни точки: 32. Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”, с молба за разглеждане на заседание на Общинския съвет;

Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.20.25, с начин на трайно ползване: „дере”, находящ се в с. Црънча, местност Коритски път, във връзка със заустване на отпадъчни води в повърхностни води, след пречистването им в Пречиствателна станция за отпадни води и

Определяне на дейността по предоставяне на услугата топъл обяд по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 35, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.09.2022 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици  г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

Учредяване на безвъзмездно право за управление за срок от 10 г. на Държавна психиатрична болница – гр. Пазарджик.

Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000010 по КВС на с. Априлци, местност Сакарджа, с начин на трайно ползване – язовир.

Докладва г-н  Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

Предоставяне за временно ползване на общински спортен имот – публична общинска собственост, за подготовка, организиране и провеждане на турнир по джудо на 02.10.2022 г., а именно: Спортна зала „Иван Симеонов”, представляваща сграда с идентификатор 55155.508.747.2 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

Приемане на план за действие на община Пазарджик за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

Формиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Пазарджик за учебната 2022/2023 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.501.663 по КККР на с. Сарая, на Църква „Св. Димитър” – местно поделение на Българската православна църква.

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница, Пищигово и Черногорово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.466 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1526 чрез публично оповестен конкурс.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2023 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая, с. Априлци и с. Гелеменово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

Поставяне на Паметен знак на загиналите воини от 30 Отделен мотострелкови полк, гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 78570.1.58, 78570.1.28 и 78570.1.10 в местност Чорбови градини по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територия на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г., Решение №10/25.01.2007 г., Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност Татар Екин по КККР землище с Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност Пясъците по КККР землище Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 55155.22.283 /НТП – Отводнителен канал/; ПИ 55155.22.284 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и част от ПИ 55155.22.282 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в поземлен имот 55556.3.112 по КККР на землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45 до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28, местност До река Марица, с. Мокрище.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на землище с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода 01.05.2022 г. – 31.08.2022 г.

 

 

Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”, с молба за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.20.25, с начин на трайно ползване: „дере”, находящ се в с. Црънча, местност Коритски път, във връзка със заустване на отпадъчни води в повърхностни води, след пречистването им в Пречиствателна станция за отпадни води.

Докладв: г-н Петър Петров – заместник-кмет на Община Пазарджик, съдокладчик  инж. Илиана Пашова, гл. специалист в дирекция СТОС

 

Определяне на дейността по предоставяне на услугата топъл обяд по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

 Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

Питания.

 

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.09.2022 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов.

Решението по първа точка /Решение №206/ се прие с 27 гласа – за, против – 6, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По втора точка: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2021 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №207/  се прие с 26 гласа – за, против – 6, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Учредяване на безвъзмездно право за управление за срок от 10 г. на Държавна психиатрична болница – гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по трета точка /Решение №208/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000010 по КВС на с. Априлци, местност Сакарджа, с начин на трайно ползване – язовир, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по четвърта точка /Решение №209/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Предоставяне за временно ползване на общински спортен имот – публична общинска собственост, за подготовка, организиране и провеждане на турнир по джудо на 02.10.2022 г., а именно: Спортна зала „Иван Симеонов”, представляваща сграда с идентификатор 55155.508.747.2 по КККР на гр. Пазарджик, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Румен Димитров предложи цената да стане 1500 лв. Прие се от г-н Понев.

Решението по пета точка /Решение №210/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Приемане на план за действие на община Пазарджик за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г., докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №211/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

 

По седма точка: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2022/2023 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №212/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Формиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Пазарджик за учебната 2022/2023 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №213/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка:  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г., докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №214/ се прие с 31 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.501.663 по КККР на с. Сарая, на Църква „Св. Димитър” – местно поделение на Българската православна църква, докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Румен Димитров.

Решението по десета точка /Решение №215/ се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница, Пищигово и Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №216/ се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №217/ се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тринадесета точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.466 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №218/ се прие с 35 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1526 чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №219/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2023 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №220/ се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая,  с. Априлци и с. Гелеменово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №221/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Поставяне на Паметен знак на загиналите воини от 30 Отделен мотострелкови полк, гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Арх. Танков направи поправка в проекта за решение – отпадна думата „загиналите”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №222/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 78570.1.58, 78570.1.28 и 78570.1.10 в местност Чорбови градини по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №223/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №224/ се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г., докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №225/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и първа точка: Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г., докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №226/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територия на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г., Решение №10/25.01.2007 г., Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г., докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №227/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност Татар Екин по КККР землище с Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №228/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност Пясъците по КККР землище Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №229/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №230/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 55155.22.283 /НТП – Отводнителен канал/; ПИ 55155.22.284 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и част от ПИ 55155.22.282 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №231/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №232/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в поземлен имот 55556.3.112 по КККР на землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №233/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45 до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28, местност До река Марица, с. Мокрище,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №234/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тридесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на землище с. Драгор,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №235/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесет и първа точка: Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода 01.05.2022 г. – 31.08.2022 г. беше за сведение.

 

По тридесет и втора точка: Одобряване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище на с. Сбор – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №236/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и трета точка: Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.20.25, с начин на трайно ползване: „дере”, находящ се в с. Црънча, местност Коритски път, във връзка със заустване на отпадъчни води в повърхностни води, след пречистването им в Пречиствателна станция за отпадни води, докладва: г-н Петър Петров – заместник-кмет на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №237/  се прие с 32 гласа – за, против – 2, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и четвърта точка: Определяне на дейността по предоставяне на услугата топъл обяд по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №238/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и пета точка питания нямаше.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

четвъртък 06 октомври 2022 - 13:12:30