Р Е Ш Е Н И Е №104

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№104
от 20 май 2020 година, взето с Протокол №7

ОТНОСНО: Финансово подпомагане на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Гинче Караминова – председател на временната комисия, избрана с Решение №98/29.04.2020 година на Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Отпуска финансова помощ в размер на 900 лева на човек на дейци на културата и изкуството от община Пазарджик, които в условията на извънредно положение в държавата, породено от пандемията КОВИД-19, са в невъзможност да реализират създавания от тях културен продукт, съгласно списъка, приложен към решението.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

35

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 27 май 2020 - 09:14:33