Р Е Ш Е Н И Е №53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№53

от 16 март 2020 година, взето с Протокол №3
   
ОТНОСНО: Изменение на решение №143 на Общински съвет – Пазарджик от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 99, т.2 от АПК, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Изменя Решение №143 на Общински съвет – Пазарджик от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение  „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОПРР 2014-2020 г. като се добавя т. 4 със следния текст: „Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.“

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

37

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
вторник 24 март 2020 - 13:30:00