Р Е Ш Е Н И Е №54

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№54

от 16 март 2020 година, взето с Протокол №3

   

ОТНОСНО: Обявеното извънредно положение в Република България поради пандемията от COVID 19 и предприетите в тази връзка мерки.

Общински съвет – Пазарджик,  след като обсъди предложението на общинския съветник Димитър Петков, на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Приема следната     Д Е К Л А Р А Ц И Я:

I. Подкрепяме усилията и въведените строги ограничителни мерки от държавните институции, насочени към запазване на здравето и живота на всички български граждани.

II. Призоваваме жителите на община Пазарджик стриктно и безпрекословно  да изпълняват всички указания на упълномощените представители на държавната власт.  

III. Всички общински звена и контрагенти да продължат да изпълняват прецизно служебните си задължения  в извънредните условия.

Уважаеми съграждани, общата отговорност изисква общи усилия в името на България. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 24 март 2020 - 13:30:00