ПРОТОКОЛ №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 юли 2022 г. от 14.00 часа

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №9

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 юли 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

Отсъстваше общинският съветник  Борис Манев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Съобщено беше за две предложения за извънредни точки: 34. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144-за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик и 35. Определяне на спечелил участник в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСП на 20% от капитала на на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД.

 

Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 28, против – 0, въздържали се – 2.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2022 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

2.Изграждане на православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище с. Мало Конаре, община Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

3.Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на клетка 2 и за управление на клетка 1 и клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Гелеменово, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

6.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Овчеполци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

7.Приемане на решение за изменение на концесионен договор № 435 от 6 август 2002 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

8.Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

9.Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

10.Промяна на граници на общински имот, представляващ част от улица по плана на с. Величково (поземлен имот с идентификатор 10505.502.824, с НТП – за второстепенна улица).

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

11.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в селата Априлци и Сбор.

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

12.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Добровница, Ивайло, Мало Конаре, Огняново и Хаджиево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

13.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Пищигово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети и за лекарски кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Априлци с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 65468.102.34 и 65468.103.18 по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Съгласие за изменение на КККР на с. Сарая относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.91.125 на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на проектен имот 65437.91.151 и на поземлени имоти с идентификатори 65437.91.124 и 65437.91.131.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18.Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.99 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.1448, попадащ в УПИ ІІ-за озеленяване и спорт в кв. 415а, улица „Васил Априлов” по плана на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

20.Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ I-Административна сграда в кв. 37 по плана на село Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.51.92 в местност Беглика по КККР на с. Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 32010.34.10 и 32010.34.11 в местност Азмака в землището на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 в местност Сакарджа, по КККР на землище с. Априлци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.28.59 в местност Крушата в землището на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за присъединяване на поземлен имот 55155.9.313 към УПИ І-245, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение и УПИ ХХІІ-252, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 65437.91.142, местност Мерата по КККР на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище с. Сбор и подстанция „Априлци” , находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29.Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

30.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов поземлен имот с идентификатор 55155.8.258, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

31.Поправка на допусната фактическа грешка в Решение №61/24.03.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №3.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

32.Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2022 година.

 

33.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2022 година.

 

34.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144-за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

35.Определяне на спечелил участник в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСП на 20% от капитала на на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД.

Докладва г-жа Малина Консулова-Златева – общински съветник

 

36. Питания.

 

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2022 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Димитър Петков, г-жа Бойка Маринска, г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов, г-н Атанас Шопов. Г-н Солов предложи в актуализацията да се включат 50000 лв. за почистване фасадата на Младежкия дом, за сметка на капиталовите разходи. Не се прие – гласували за 11, против – 9, въздържали се – 13. Г-жа Велина Петкова поиска прегласуване. След извършеното прегласуване предложението не беше прието – гласували за – 13, против – 11, въздържали се 12.

Изказване направи г-н Евгени Абаджиев.

Решението по първа точка /Решение №172/ се прие с 26 гласа – за, против – 9, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Изграждане на православен параклис в УПИ С-123, 116, местност Баталите, землище с. Мало Конаре, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №173/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на клетка 2 и за управление на клетка 1 и клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по трета точка /Решение №174/  се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 9.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Гелеменово, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, поради отсъствието на г-н Румен Кожухаров, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по четвърта точка /Решение №175/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №176/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Овчеполци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №177/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Приемане на решение за изменение на концесионен договор № 435 от 6 август 2002 г. и сключване на допълнително споразумение към договора, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Атанас Шопов, г-н Румен Димитров, г-н Руди Синапов. Г-н Атанас Шопов предложи годишното концесионно възнаграждение да стане 3600 лв. За предложението гласуваха 12, против – 5, въздържали се – 16. Г-жа Лилия Георгиева поиска прегласуване. След прегласуването предложението не се прие – за – 12, против – 4, въздържали се – 18.

Решението по седма точка /Решение №178/  се прие с 24 гласа – за, против – 7, въздържали се – 5.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №179/  се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Г-жа Лиляна Мърхова временно, до края на сесията, беше преместена на място 42, което е отразено в поименното гласуване след осма точка.

 

По девета точка:  Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №180/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Промяна на граници на общински имот, представляващ част от улица по плана на с. Величково (поземлен имот с идентификатор 10505.502.824, с НТП – за второстепенна улица), докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №181/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в селата Априлци и Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Румен Димитров.

Решението по единадесета точка /Решение №182/ се прие с 30 гласа – за, против – 8, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Добровница, Ивайло, Мало Конаре, Огняново и Хаджиево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Руди Синапов.

Решението по дванадесета точка /Решение №183/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №184/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 4.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Пищигово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети и за лекарски кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №185/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти  по КККР на с. Априлци с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №186/ се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 65468.102.34 и 65468.103.18 по КККР на с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Г-н Чавдаров предложи точката да се оттегли. Не се прие – гласували за – 13, против – 5, въздържали се – 19. Г-н Стоян Траянов поиска прегласуване. След прегласуването предложението не се прие – за – 15, против – 6, въздържали се – 18.

Решението по шестнадесета точка /Решение №187/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 4.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Съгласие за изменение на КККР на с. Сарая относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 65437.91.125 на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на проектен имот 65437.91.151 и на поземлени имоти с идентификатори 65437.91.124 и 65437.91.131, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №188/ се прие с 33 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.99 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №189/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.1448, попадащ в УПИ ІІ-за озеленяване и спорт в кв. 415а, улица „Васил Априлов” по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №190/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ I-Административна сграда в кв. 37 по плана на село Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-жа Лиляна Мърхова. Изказване направи г-н Благо Солов. Изказвания направиха и гражданите д-р Елена Маджарова, г-жа Тунка Кавлакова, г-н Тихомир Рангелов и депутатът г-н Стоян Таслаков. Въпроси към гражданите зададе г-жа Бойка Маринска. Г-н Евгени Абаджиев предложи да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване. Прие се – гласували за – 23, против – 9, въздържали се – 1.

Решението по двадесета точка /Решение №191/ се прие с 21 гласа – за, против – 10, въздържали се – 2.

          Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 53285.51.92 в местност Беглика по КККР на с. Овчеполци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №192/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени  имоти с идентификатори 32010.34.10 и 32010.34.11 в местност Азмака в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №193/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 00571.1.18 в местност Сакарджа, по КККР на землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №194/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.28.59 в местност Крушата в землището на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №195/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за присъединяване на поземлен имот 55155.9.313 към УПИ І-245, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение и УПИ ХХІІ-252, За жилищни сгради в т.ч. със смесено предназначение, в местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №196/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 65437.91.142, местност Мерата по КККР на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №197/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП „Свиком”, землище с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №198/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище с. Сбор и подстанция „Априлци” , находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №199/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №200/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов поземлен имот с идентификатор 55155.8.258, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №201/  се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка: Поправка на допусната фактическа грешка в Решение №61/24.03.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №3,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №202/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесет и втора и тридесет и трета точка бяха за сведение.

 

По тридесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144-за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №203/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и пета точка: Определяне на спечелил участник в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСП на 20% от капитала на на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, докладва г-жа Малина Консулова-Златева – общински съветник. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №204/  се прие с 26 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 Оригинал на документа

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 05 август 2022 - 10:27:43