Р Е Ш Е Н И Е №55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№55

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на г-н Тодор Тодоров – общински съветник, председател на представителна група „Новото време” в Общински  съвет –  Пазарджик  и на основание чл. 21, ал. 3, чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, в съгласие с чл. 21, ал. 1, т. 5, и след станалите разисквания и извършеното гласуване
   

Р Е Ш И:


Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:
1. В чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /приет с решение №3 от 09.12.2019 г., Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик/ се правят следните изменения и допълнения: „числото „90” се заменя с числото „75”, а думата „трудовото” се заменя с думите „основното трудово”.
2. В Преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф 3 със следния текст: „§3. Правилникът е изменен с Решение №55 от 26.03. 2020 г., взето с Протокол №4. Измененията влизат в сила от 01.04.2020 г.”


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 33 1 1ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00