Р Е Ш Е Н И Е №57

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№57

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Приемане на решение за определяне нов размер на възнаграждението на обществения посредник на Община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на г-н Георги Георгиев – общински съветник, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 19, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник и след станалите разисквания и извършеното гласуване

Р Е Ш И:


1. Определя възнаграждението на обществения посредник на Община Пазарджик в размер на 1700 лева месечно, считано от 01.04.2020 г.
2. Отменя Решение №61 от 27.04.2017 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, с което е изменено Решение №174 от 29.09.2016 г., взето с протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик, с което е определено възнаграждение на обществения посредник на Община Пазарджик в размер на три минимални работни заплати на страната, считано от 01.01.2017 г. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 31 0 2

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00