П Р О Т О К О Л №8 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 23 юни 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №8

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 23 юни 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

Отсъстваха общинските съветници Ренета Камберова, Александър Иванов, Гинче Караминова, Димитър Петков и Борис Манев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Г-н Благо Солов предложи включването в дневния ред на две извънредни точки, а именно: 1. Разглеждане на предложение-молба от Инициативен комитет от жители на с. Црънча за отмяна на Решение №114/31.05.2022 г. и изслушване на представителите на инициативния комитет; 2. Вземане на решение за възстановяване на фасадата на Младежкия дом.

По първото предложение г-н Румен Кожухаров съобщи, че предложение за ново обсъждане на Решение №114 ще бъде внесено на сесията през месец юли. Г-н Солов оттегли предложението си. Второто предложение беше подложено на гласуване за включване в дневния ред и не се прие – гласували за – 12, против – 10, въздържали се – 10.

Председателят съобщи за постъпило още едно предложение за извънредна точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.761 по КККР на гр. Пазарджик с цел одобряване на трасе за прокарване на кабели за „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик. Предложението се прие – гласували за – 26, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Одобряване на текст на споразумение за партньорство между Община Ракитово – водещ кандидат и Община Пазарджик – партньор и представители на неправителствения и стопански сектор на територията на двете общини, отнасящо се за подготовката и подаване на заявления за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №8.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Удължаване срока на услугите по Договор BG05M9OP001-6.002-0156-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР 2014-2020”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

4. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие, както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик иселата Априлци и Сбор.
Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище и Ляхово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 20362.501.299.1 в с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – за фризьорски услуги.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Преместване на паметен знак на дружбата между гр. Ставропол и гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.503.9589 /улица „Черноризец Храбър”/, попадащ между УПИ II-за озеленяване и УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план за заличаване на проектно трасе на улица в частта, разположена на изток от осови точки 459а-459б-400а-400б-400г в местност Якуба в нов кв. 142б по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.232 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.254 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.10.205 и ПИ 55155.10.242 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.54.16 и ПИ 55155.54.17 в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.135.146 по кадастралната карта на земеделската територия на село Мало Конаре, местност „Капаница“.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 81089.35.252 по КК на земеделската територия на с. Черногорово, местност Лаката.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имот с идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.38.24, местност Дълбокия път по КККР на земеделската територия на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.24.7, с начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, по КККР на с. Паталеница и УПИ VІІІ-Общ. в кв. 3 по действащия план на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ І-42 и ІІ-42 в кв. 36 и част от улица с о.т. 72-78 по плана на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Изразяване на предварително съгласие за право на преминаване (премостване) през общински ПИ 65437.91.124 в местност Мерата по КККР на землище с. Сарая, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в ПИ 55556.3.112 по КККР землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45, до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28 по КККР, местност До река Марица, село Мокрище, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №131 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №132 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №133 взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.761 по КККР на гр. Пазарджик с цел одобряване на трасе за прокарване на кабели за „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

По първа точка: Одобряване на текст на споразумение за партньорство между Община Ракитово – водещ кандидат и Община Пазарджик – партньор и представители на неправителствения и стопански сектор на територията на двете общини, отнасящо се за подготовката и подаване на заявления за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнение на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Кожухаров съобщи, ще допълва проекта за решение, съответно в т. 3.1. се записва „Фондация „ВИ АРТ”, в т. 3.2. – „ДЕЙВ 2007” ЕООД, в т. 7.2. – „Фондация „ВИ АРТ”, в т. 7.3. „ДЕЙВ 2007” ЕООД, в т. 7.4. Народно читалище „Будилник”-1898 г.”, в т. 7.5. „ВЕСПАДО И СИНОВЕ” ЕООД. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №143/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №8, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №144/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Удължаване срока на услугите по Договор BG05M9OP001-6.002-0156-С01 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“  за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР 2014-2020”, докладва г-жа Джинка Анова – главен специалист в дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №145/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие, както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Евтим Янев направи две предложения: 1. Да се приеме оценка 1.20 лв. за една акция; 2. Да се предложат на търга 15%  от участието на Община Пазарджик в капитала. В разискванията по двете предложения се включиха г-н Иван Йорданов, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Тодор Тодоров, г-н Румен Димитров, г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Велина Петкова, г-н Евтим Янев. Изказване на прави г-н Благо Солов. Г-н Тодор Тодоров предложи да се пристъпи към гласуване.

Първото предложение на г-н Янев не се прие – гласували за – 11, против – 8, въздържали се – 13. Второто предложение на г-н Янев не се прие – гласували за – 12, против – 8, въздържали се – 12.

За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложение Георги Георгиев, Малина Златева и Лиляна Мърхова. Бяха гласувани с проекта за решение.

Решението по четвърта точка /Решение №146/  се прие с 24 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик иселата Априлци и Сбор, докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №147/  се прие с 25 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище и Ляхово докладва инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №148/  се прие с 25 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 20362.501.299.1 в с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – за фризьорски услуги, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №149/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Преместване на паметен знак на дружбата между гр. Ставропол и гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №150/  се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка:  Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.503.9589 /улица „Черноризец Храбър”/, попадащ между УПИ II-за озеленяване  и УПИ I-699, за търговски център и трафопост  в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №151/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план  за заличаване на проектно трасе на улица в частта, разположена на изток от осови точки 459а-459б-400а-400б-400г в местност Якуба в нов кв. 142б по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов. Предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №152/ се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.232 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №153/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.254 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №154/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.10.205 и ПИ 55155.10.242 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №155/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 55155.54.16 и ПИ 55155.54.17 в местност Татар Мезар в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №156/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ относно имот с идентификатор 46749.135.146 по кадастралната карта на земеделската територия на село Мало Конаре, местност Капаница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №157/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 81089.35.252 по КК на земеделската територия на с. Черногорово, местност Лаката,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №158/ се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имот с идентификатор 81089.5.6 в земеделската територия на землището на с. Черногорово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №159/ се прие с 27 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 55556.38.24, местност Дълбокия път по КККР на земеделската територия на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №160/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.24.7, с начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, по КККР на с. Паталеница и УПИ VІІІ-Общ. в кв. 3 по действащия план на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №161/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Изработване на ПУП-изменение на ПР относно УПИ І-42 и ІІ-42 в кв. 36 и част от улица с о.т. 72-78 по плана на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №162/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, за водоснабдяване на ПИ 65437.91.144, съставляващ УПИ XV-144 за цех за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи и бетонови изделия, бетонов възел, складови помещения, открита площадка за складиране на готова продукция, административно-обслужващи сгради и трафопост в местност Мерата по КККР землище с. Сарая, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №163/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Изразяване на предварително съгласие за право на преминаване (премостване) през общински ПИ 65437.91.124 в местност Мерата по КККР на землище  с. Сарая, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №164/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в ПИ 55556.3.112 по КККР землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №165/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45,  до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28 по КККР, местност До река Марица, село Мокрище, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №166/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №167/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №131,  взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №168/  се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №132,  взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №169/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №133,  взето с Протокол №7/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №170/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.761 по КККР на гр. Пазарджик с цел одобряване на трасе за прокарване на кабели за „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №171/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа (doc)

четвъртък 30 юни 2022 - 12:32:00