Р Е Ш Е Н И Е №137 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия - за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)/ местност Палешникова кория, землище на с. Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

137

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1 /проектен УПИ V-1,3,4,5,6,15,16, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)/ местност Палешникова кория, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в УПИ III-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели) /ПИ 65468.115.27/ в местност Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1 /проектен УПИ V-1,3,4,5,6,15,16, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)/ м.  Палешникова кория, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция 33/110kV „Априлци”, находяща се в УПИ III-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ (фото-волтанични панели)  /ПИ 65468.115.27/ в м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.115.27 /НТП-за електроенергийното производство/, собственост на възложителя, минава през ПИ 65468.115.26 /НТП-за електроенергийното производство/, собственост на възложителя, след което пресича ПИ 65468.115.8 /НТП-за селскостопански, горски, ведомствен път/ и се установява в ПИ 65468.115.6  /НТП-за електроенергийното производство/, собственост на възложителя, насочвайки се на югоизток след около 1000 м пресича ПИ 00571.2.7 /НТП - Дере/, м. Сакараджа, с. Априлци и стига до ПИ 65468.118.1, м. Палешникова кория, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 1095 м – общинска публична и частна собственост на възложителя , съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти, указани в представения проект на ПУП – Парцеларен план.

Сервитутът на кабелната линия е по 2 м от двете страни на оста на трасето.

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 13:17:16