Р Е Ш Е Н И Е №134 ОТНОСНО: Даване име на улица с о.т. 1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр.Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

134

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Даване име на улица с о.т. 1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр.Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 18, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Дава име на улица с о.т. 1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр.Пазарджик:

Улица „Искър”

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 13:08:33