Р Е Ш Е Н И Е №59

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№59

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт “Писковец”, с обща концесионна територия 34 849 кв. м., която се формира от:
- поземлен имот с идентификатор 55155.505.985, с площ: 11 742 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Любен Боянов”;
- поземлен имот с идентификатор 55155.28.9, с площ: 23 107 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, местност “ВАЛА”.

    След като обсъди предложения от Кмета на Община Пазарджик проект на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер, на основание чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 1, във вр. с ал. 3 от Закона за концесиите, чл. 112, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, и като взе предвид посочените по-долу мотиви:

1. Проектът за концесия е включен в План за действие за общинските концесии на община Пазарджик за периода 2018-2020 г., приет с Решение № 131/27.09.2018 г. и актуализиран с Решение № 5/31.01.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик;
2. Изготвените концесионни анализи: правен, финансово-икономически, технически, социален и екологичен анализ са в съответствие и по реда на 57, ал. 2 от ЗК и Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията; проектът на обосновка на концесията, проектът на документация на концесията, проектът на обявление – съобразно разпоредбата на чл. 58, ал.1, във вр. с ал. 2 от ЗК;
3. Въз основа на изготвената и приета документация са изискани и представени съгласувателни становища от компетентни държавни органи по реда на чл. 58, ал. 3 от ЗК, а именно: Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция "Национална сигурност;
4. По реда на чл. 41, т. 5, б. “а” от ЗК от дирекция “Икономическа и социална политика” към Министерски съвет е изразено становище по проектите на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документацията на концесията, което становище е съобразено при изготвяне на окончателния вид на проектите на документи за откриване на настоящата процедура;
5. Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии – откриването и прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионни договори;
6. Със ЗК на общинските съвети е възложено да одобряват годишни отчети на кметовете на общини относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори;
7. Предоставени приложения, както следва:
7.1. проект на решение на кмета на община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт “Писковец”;
7.2. обосновка за възлагане на концесията;
7.3. проект на документация за концесията;
7.4. проект на концесионен договор;
7.5. проект на обявление;
7.6. концесионен анализ;
7.7. справка за съгласувателните становища,

Общинският съвет – Пазарджик

Р  Е  Ш  И:


І. Одобрява проекта на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт “Писковец”, която да се осъществява върху концесионна територия – публична общинска собственост, с обща площ от 34 849 кв. м., като обектът на концесия се състои от:
І.1. Концесионна територия с обща площ от 34 849 кв. м. (тридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и девет кв. м.), която представлява съвкупност от териториите на два съседно разположени поземлени имота – публична общинска собственост, които са както следва:
а/ Поземлен имот с идентификатор 55155.505.985 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно скица № 15-127333/28.02.2018 г. на СГКК – гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Любен Боянов”, с площ: 11 742 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 84а, съседи на поземления имот: 55155.505.996, 55155.505.1159, 55155.28.8, 55155.8.252, 55155.28.9;
б/ Поземлен имот с идентификатор 55155.28.9 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, две, осем, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съгласно скица № 15-127325/28.02.2018 г. на СГКК – гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, местност “ВАЛА”, с площ: 23 107 кв.м. (двадесет и три хиляди сто и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съседи на поземления имот: 55155.505.985, 55155.505.1159, 55155.28.8, 55155.8.252, 55155.28.4.

І.2. Сгради, разположени върху концесионната територия:

І.2.1. Съществуващи сгради, които попадат върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.985 и са разположени в североизточния край на парцела:
а/ Сграда с идентификатор 55155.505.985.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов”, със застроена площ: 87 (осемдесет и седем) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
б/ Сграда с идентификатор 55155.505.985.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” със застроена площ: 32 (тридесет и два) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
в/ Сграда с идентификатор 55155.505.985.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов”, със застроена площ: 32 (тридесет и два) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
г/ Сграда с идентификатор 55155.505.985.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов”, със застроена площ: 14 (четиринадесет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване;
д/ Сграда с идентификатор 55155.505.985.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, девет, осем, пет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов”, със застроена площ: 39 (тридесет и девет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия. Сградата с идентификатор 55155.505.985.4 е частна собственост и представлява преместваемо съоръжение с павилионна конструкция, което е поставено върху терена на общинския имот без необходимите документи за това.
Поземленият имот с идентификатор 55155.505.985, ведно със сградите върху него (б. „а”-„г”) е актуван с Акт за публична общинска собственост № 273/08.03.2013 г., дв.вх.рег.№ 2091/14.03.2013 г., акт № 53, том 8, вписан в Служба по вписванията Пазарджик.

І.2.2. Съществуваща сграда, която попада върху поземлен имот с идентификатор 55155.28.9 и разположена в северозападния край на парцела:
е/ Сграда с идентификатор 55155.28.9.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, две, осем, точка, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрена със Заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК № РД-18-97/28.10.2008 г., със застроена площ: 16 (шестнадесет) кв. м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство.
Поземленият имот с идентификатор 55155.28.9, ведно със сградата върху него (б. „е”) е актуван с Акт за публична общинска собственост № 272/06.03.2013 г., дв.вх.рег.№ 2090/14.03.2013 г., акт № 52, том 8, вписан в Служба по вписванията Пазарджик.


І.3. Спортни съоръжения, разположени върху концесионната територия:

а/ Спортна площадка 80/40 м., с два броя клейкорта за тенис с настилка шамот, с бетонни трибуни два броя с 4 реда места за сядане, но без седалки;
б/ Спортна площадка 80/20 м., с два броя клейкорта за тенис с настилка шамот;
в/ Спортна площадка 100/40 м., с четири броя клейкорта за тенис с настилка шамот;
г/ Спортна площадка 60/40 м. с три твърди корта за тенис с грийн сет настилка;
д/ Тренировъчна стена от замонолитени панели с височина 3,20 м. и дължина 50 м.

І.4. Новопостроените сгради и съоръжения, съгласно задължителната инвестиционна програма от офертата на участника, определен за концесионер, както и всички приращения и подобрения върху обекта на концесия и концесионната територия следва да се извършат от Концесионера с негови средства за срока на концесията.

І.5. Прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесия и/или на предоставянето на услугите в обекта на концесия.

ІІ. Процедурата за определяне на концесионер се организира от Концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

ІІІ.  Упълномощава Кмета на Общината при необходимост да извърши необходимите процедури по ЗУТ за промяна на действащите общи подробни устройствени планове.

ІV. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 31 5 0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ    


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00