Р Е Ш Е Н И Е №61

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№61

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   
ОТНОСНО: Oбезпечение на авансово плащане по проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№РД-02-37-11/12.03.2020 г.).

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Упълномощава Кмета на Община Пазарджик за поемане на задължение в размер на 1 273 066,03 лв. (един милион двеста седемдесет и три хиляди шестдесет и шест лева и три стотинки) посредством подписване Запис на заповед при заявяване на искане за авансово плащанe на Община Пазарджик по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№РД-02-37-11/12.03.2020 г.).


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00