Р Е Ш Е Н И Е №62

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№62

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4
   


ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ  за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.
Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00