Р Е Ш Е Н И Е №64

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№64

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в с. Говедаре, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на движимите вещи чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:


І. Разрешава продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в поземлен имот с идентификатор 15271.1.1 по КККР на землището на с. Говедаре, община Пазарджик, а именно:
1. Кухня-стол, заета площ 189 кв., година на монтаж: около 1980 г. – начална тръжна цена без ДДС съгласно оценка на оценител на имоти в размер на 2 214.17 лв. без ДДС.
2. Общежитие-канцелария – заета площ 98 кв.м., година на монтаж: около 1980 г. - начална тръжна цена без ДДС съгласно оценка на оценител на имоти в размер на 835.00 лв. без ДДС.

    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 34 0 1

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 00:30:00