П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 април 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №5

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 27 април 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Предложения по дневния ред нямаше. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Участие на Община Пазарджик в изграждането на паметник на Св. Св. Константин и Елена в гр. Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик     

 

 1. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК, насрочено за 29.04.2022 г.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

 

 1. Изменение и допълнение на Решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1, изменено и допълнено с Решение №58/26.03.2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

 1. Изменение на Решение №44/23.03.2022 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

 1. Изменение на работните заплати на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2022 г.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

 1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2022 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”     

 

 1. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на общината и на кметовете на кметства.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

 1. Приемане на годишния финансов отчет и анализ на дейността за 2021 година на СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

 1. Приемане на актуализиран план за действие на общински концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС;  съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

 1. Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г.; Решение №10/25.01.2007 г.; Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 86074.40.17, с НТП – Друг вид поземлен имот, в местност Сайовете по КККР на с. Юнаците.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.705 по КККР на с. Величково.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.400.8, с НТП – нива, в местност Попински път по КККР на с. Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.119.14, с НТП – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници по КККР на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов ПИ 55155.8.303, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VІІ-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2”.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Изработване на ПУП-Изменение на ПР относно УПИ І-34 и ІІ-34 в кв. 43 и част от улица с о.т. 76-87 по плана на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Даване на имена на улици за обслужване по действащия план на с. Главиница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

 1. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда, разположена в него, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс за изграждане на гаражи – съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев”.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Юнаците, Добровница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, аптека и производство и продажба на закуски.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

 1. Питания.

 

 

По първа точка: Участие на Община Пазарджик в изграждането на паметник на Св. Св. Константин и Елена в гр. Пазарджик, поради отсъствието на г-н Тодор Попов, докладва зам.-кметът на общината г-н Петър Петров.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-жа Бойка Маринска. Г-н Евтим Янев направи предложение общинските съветници да дарят възнагражденията си за месец април за изграждане на паметника. Не се прие – гласували за – 9, против – 2, въздържали се – 6. Изказване направи г-жа Таня Димитрова.

Решението по първа точка /Решение №83/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

 

По втора точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на АВиК, насрочено за 29.04.2022 г., докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Петров съобщи за допусната техническа грешка в проекта за решение. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №84/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Изменение и допълнение на Решение №1/30.01.2020 г., взето с Протокол №1, изменено и допълнено с Решение №58/26.03.2020 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, поради отсъствието на г-н Румен Кожухаров, докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №85/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Изменение на Решение №44/23.03.2022 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №86/  се прие с 36 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Изменение на работните заплати на кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2022 г., докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по пета точка /Решение №87/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2022 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-жа Велина Петкова. Изказвания направиха г-н Благо Солов и г-н Румен Димитров.

Решението по шеста точка /Решение №88/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на общината и на кметовете на кметства, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №89/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

 

По осма точка: Приемане на годишния финансов отчет и анализ на дейността за 2021 година на СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси към управителя на лечебното заведение д-р Костадинка Сотирова зададоха г-н Румен Димитров, г-н Димитър Петков, г-жа Бойка Маринска.

Решението по осма точка /Решение №90/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Приемане на актуализиран план за действие на общински концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев, след което направи предложение в актуализирания план да не бъде включен паркингът срещу болница Хигия. Не се прие – гласували за – 14, против – 3, въздържали се – 16.

Решението по девета точка /Решение №91/ се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 8.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г.; Решение №10/25.01.2007 г.; Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г., докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов.

Решението по десета точка /Решение №92/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 86074.40.17, с НТП – Друг вид поземлен имот, в местност Сайовете по КККР на с. Юнаците, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по единадесета точка /Решение №93/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.705 по КККР на с. Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №94/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.400.8, с НТП – нива, в местност Попински път по КККР на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №95/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.119.14, с НТП – за друг вид застрояване, в местност Възстановими граници по КККР на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №96/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ нов ПИ 55155.8.303, съставляващ УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги, в местност Зайкови мандри по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №97/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №98/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VІІ-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2”, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по седемнадесета точка /Решение №99/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Изработване на ПУП-Изменение на ПР относно УПИ І-34 и ІІ-34 в кв. 43 и част от улица с о.т. 76-87 по плана на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №100/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Даване на имена на улици за обслужване по действащия план на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №101/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински недвижим имот с идентификатор 55155.501.669, ведно със сграда, разположена в него, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №102/ се прие с 26 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №103/ се прие с 27 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №104/  се прие с 25 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка:  Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс за изграждане на гаражи – съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Румен Димитров предложи в проекта за решение и в конкурсните условия , съответно т. ІV.3., максималният брой точки да стане 20, както и в конкурсните условия, т. ХІ.1. да се добавят още два адреса: ул. „Пирдоп” №2 и №4, и ул. „Кочо Честименски” №41. Предложението се прие – гласували за – 25, против – 0, въздържали се – 5.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №105/  се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Юнаците, Добровница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, аптека и производство и продажба на закуски, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №106/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка питания нямаше.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 Оригинал на документа

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

сряда 04 май 2022 - 12:18:24