Р Е Ш Е Н И Е №67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№67

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно. Със смяната на начина на трайно ползване на поземления имот ще се даде възможност на собственика да реализира инвестиционните си намерения.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване: Напоителен канал в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00