Р Е Ш Е Н И Е №68

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№68

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик, Димитрийка Николова, ЕГН …… и Лазар Николов, ЕГН …., последните двамата с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, девет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК - София, последно изменение със заповед: 18-1582-12.02.2019 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Огоста” № 5, площ: 296 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 9474, парцел XXX-699, при съседи: 55155.502.697, 55155.502.9571, 55155.502.700, 55155.502.698, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.699.1: застроена площ 104 кв.м., брой надземни етажи 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 1/2 идеални части (148 кв.м.) от поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5481/07.06.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 4421/19.06.2019 г., том 15, акт № 165 в Агенция по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата 1/2 идеална част от поземления имот с идентификатор 55155.502.699 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, е собственост на Димитрийка Николова и Лазар Николов по договор за продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, вписан в дв. вх. рег. под № 6535/29.08.2019 г., том 23, акт № 38 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик се получава от Димитрийка Николова и Лазар Николов, които да изплатят стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 10 360,00 лева (десет хиляди триста и шестдесет лева).
   
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.
 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0

          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00