Р Е Ш Е Н И Е №69

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№69

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VI-190, кв. 13 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Ангел Търпов, ЕГН ….., с адрес: с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху урегулиран поземлен имот VI - 190 (шести тире сто и деветдесет), кв. 13 (тринадесет) по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 697 кв.м., при съседи на имота: североизток - УПИ  V – 189, югоизток – улица с о.т.о.т. 47-48, югозапад – дере и северозапад – дере.
    Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
    Квотите са както следва: 204/697 (двеста и четири върху шестстотин деветдесет и седем) идеални части от урегулиран поземлен имот VI - 190, кв. 13 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5680/28.02.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1336/04.03.2020 г., том 5, Акт № 55 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Ангел Търпов, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан в дв. вх. рег. под № 784/07.02.2018 г., том 3, Акт № 48, нот.д. № 385/2018 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
    Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот VI - 190, кв. 13 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 697 кв.м., се получава от Ангел Търпов, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 1836,00 лева (хиляда осемстотин тридесет и шест лева). 

    2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

           ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00