Р Е Ш Е Н И Е №71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№71

от 26 март 2020 година, взето с Протокол №4

   

ОТНОСНО: Вземане на решение за цените и таксите за ползване на общински имоти на територията на Община Пазарджик през времето на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение.

Създалата се обстановка в страната съществено засегна реалния бизнес, като значително се съкрати дейността в почти всички сфери. Това създава затруднения за заплащане на цените и таксите на ползващите общински имоти.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


  1. Ползването на общински имоти на територията на Община Пазарджик за търговска и стопанска дейност чрез магазини, заведения за хранене, преместваеми съоръжения, включително и разположените на „Градски пазар” за срока на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение, е безплатно.
    2. Ползването на паркингите в гр. Пазарджик: пред хотел „Тракия”, на „Градски пазар” и зад ДКТ „К. Величков”, на площад „Васил Левски”, включително и местата, попадащи в „Синя зона” за срока на обявеното до 13.04.2020 г. извънредно положение, е безплатно.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 април 2020 - 12:30:00