П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 21 януари 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №1

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 21 януари 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев.

 

Отсъстваха общинските съветници: Ренета Камберова, Георги Георгиев, Таня Димитрова, Борис Димитров, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Председателят съобщи за постъпили две предложения за включване в дневния ред: като точка 12. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 22.02.2022 г.      и точка 13. Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Величково. Прие се да бъдат включени в дневния ред като извънредни точки – гласували за – 28, против – 0, въздържали се – 1.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Кандидатстване на Кметство Черногорово с проектно предложение „Залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик” в конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, финансирана от ПУДООС.

Докладва г-жа Велина Георгиева-Петкова – общински съветник     

 

2. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение, регистрирано за дейност в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ”, представлявано от председателя на Управителния съвет Мария Чергарова, върху части от недвижим имот  – частна общинска собственост.

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

4.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.90 в местността Бръждовица по КККР на землище с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

5.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ с идентификатор 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

7. Вземане на решение за отмяна на Решение №265/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

8.Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 30572.501.326.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

9. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2021 г.

10. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2021 г.

11. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2021 г.

 

12. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 22.02.2022 г.

         Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.

 

13. Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Величково.

         Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

14. Питания.

 

         След гласуването на извънредните точки и дневния ред се констатира, че на място №27, заето от общинския съветник Димитър Петков, има техническа неизправност в бутоните за гласуване, поради което г-н Петков беше преместен на място №42.

 

По първа точка: Кандидатстване на Кметство Черногорово с проектно предложение „Залесяване на парково пространство и изграждане на зона за отдих и игра в с. Черногорово, община Пазарджик” в конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”, финансирана от ПУДООС, докладва г-жа Велина Георгиева-Петкова – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Тодор Тодоров. Изказвания направиха г-н Евгени Абаджиев и г-н Благо Солов. На основание чл. 64, ал. 2 от Правилника, думата за изказване беше дадена на г-жа Елена Анова. Поради технически проблем с бутон №27, решението беше прегласувано.

Решението по първа точка /Решение №1/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №2/  се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на  Сдружение, регистрирано за дейност в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ”, представлявано от председателя на Управителния съвет Мария Чергарова, върху части от недвижим  имот  – частна общинска собственост, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №3/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.33.90 в местността Бръждовица по КККР на землище с. Ивайло, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” към Дирекция „Архитектура и териториално устройство”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №4/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ВС в ПИ с идентификатор 53335.314.17 до регулацията на с. Огняново,  докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” към Дирекция „Архитектура и териториално устройство”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по пета точка /Решение №5/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-жа Бойка Маринска. Предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №6/  се прие с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Вземане на решение за отмяна на Решение №265/25.11.2021 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Благо Солов. Предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №7/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 30572.501.326.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №8/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Девета, десета и единадесета точки бяха за сведение.

 

По дванадесета точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 22.02.2022 г., докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №9/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Величково, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №10/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка питания нямаше.

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 28 януари 2022 - 13:32:46