Р Е Ш Е Н И Е №73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№73

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Хари Харалампиев – председател на общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Пазарджик,

Р Е Ш И:


Избира временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик, в състав:
1. Хари Харалампиев – Председател на комисията;
2. Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик;
3. Зам.-председателите на Общинския съвет;
4. Председателите на постоянните комисии към Общинския съвет;
5. Председателите на представителни групи в Общинския съвет;
6. По един представител на печатните и електронни медии в община Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 40 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00