Р Е Ш Е Н И Е №78

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№78

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Обявяване на имоти – публична  общинска собственост за частна общинска собственост.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, тъй като имотите се ползват за дейност, различна от публичният им характер, съответно е отпаднало предназначението им по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост  и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


1. Обявява за частна общинска собственост следните поземлени имоти:

1.1. Урегулиран поземлен имот I – производствена и складова дейност в кв. 36 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, с площ 4 137 кв.м., граници на имота: изток – УПИ III – спортен терен, юг – УПИ VI – за отводнителен канал, запад – улица с о,т.о.т. 126-209-80, север – УПИ II – спортен терен, актуван с акт за публична общинска собственост № 1321/21.02.2020 год., вписан в дв. вх. рег. под №  1201/27.02.2020 год., том 4, акт № 156 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
1.2. Урегулиран поземлен имот IV – производствена и складова дейност в кв. 36 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик с площ 2 272 кв.м., граници на имота: изток – УПИ VI – за отводнителен канал, юг – УПИ VI – за отводнителен канал, запад – улица с о,т.о.т. 126-209-80, север – УПИ VI – за отводнителен канал, актуван с акт за публична общинска собственост № 1323/21.02.2020 год., вписан в дв. вх. рег. под №  1197/27.02.2020 год., том 4, акт № 153 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
1.3. Урегулиран поземлен имот V – производствена и складова дейност в кв. 36 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик с площ 8 562 кв.м., ведно с построената в него през 2015 г. едноетажна панелна сграда - склад,  със застроена площ 1 188 кв.м., граници на имота: изток – край на регулацията, юг – улица с о.т.о.т. о.т. 260-261-262-263-264-265-266, запад – улица с о,т.о.т. 80-209-128, север – УПИ VI – за отводнителен канал, актуван с акт за публична общинска собственост № 1322/21.02.2020 год., вписан в дв. вх. рег. под №  1204/27.02.2020 год., том 4, акт № 159 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида собственост на имотите.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 40 33 4 3

Поименно гласуване


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00