Р Е Ш Е Н И Е №246 ОТНОСНО: Промяна на Решение №187/30.09.2021 година, взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

246

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Промяна на Решение №187/30.09.2021 година, взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.    

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

     Отменя частта от Решение № 187/30.09.2021 година, взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик, касаеща т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 за с. Братаница, община Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

25

23

2

0

 

Оригинал на документа

Поименно гласуване

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:24:24