Р Е Ш Е Н И Е №245 ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

245

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2022 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик – Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал.1, ал. 4 и чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 57, ал. 2, т.1, чл. 88, т.1 Наредба за реда и управление на горски територии – собственост на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

         

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2022 г. (Приложение №1) в размер на 817 куб. м, по приложен опис на комплектования лесосечен фонд (Приложение №2).
  2. Дава съгласие да бъдат ползвани през 2022 г. от общински горски територии широколистна дървесина и дърва за горене в размер на 817 куб.м стояща маса, съобразно предвиденото средно годишно ползване по утвърдения Горскостопански план.
  3. Ползването на дървесина по одобрения Годишен план по т.1, да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен при условията и реда, определени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ.
  4. 4. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да организира и проведе процедура за ползване на дървесина от общински горски територии чрез търг с тайно наддаване в съответствие с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

28

0

5

   

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА Община Пазарджик за 2022 г.

ОПИС НА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД ЗА 2022 Г. В ОГТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА Пазарджик

 Изтегли оригинала

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 14:15:44